Ympäristöstä huolehtiminen

Yleistä

Tiedostamme, että toimintamme vaikuttaa ympäristöön. Ympäristön hyvinvointi ja kestävä kehitys ovat tulevat yhä tärkeämmiksi aiheiksi niin asiakkaillemme, kumppaneillemme kuin työntekijöillemmekin, joita tuemme ja opastamme valitsemaan kestävään kehitykseen tähtääviä valintoja. Teemme jatkuvasti töitä minimoidaksemme ja estääksemme päästöjen ja jätteiden syntymisen toiminnassamme ja palveluissamme. Kierrätämme kaiken käytännössä mahdollisen.

 

Menettelytapamme

Toimintaperiaatteenamme on

• noudattaa paikallisten ympäristölakien ja -määräysten vaatimuksia

• tavoitella jatkuvaa parannusta ympäristönsuojelun tasossa

• ottaa käyttöön parhaat käytännöt, jotka maksimoivat hyötykäytön ja minimoivat päästöt ja jätteet

• pohtia ja vaikuttaa tuotteidemme kaikkiin vaiheisiin niiden elinkaaren aikana myös ympäristön kannalta

• huomioida ympäristönäkökohdat toimittajien valinnassa ja arvioinnissa

 

Cool Power ja energianmuunnos hyvällä hyötysuhteella

Olemme johdonmukaisesti pyrkineet kasvattamaan korkealla hyötysuhteella toimivien teholähteiden osuutta toimittamistamme laitteissa.  Samalla alhaisen tyhjäkäyntitehon omaavien laitteiden toimitusten määrä on merkittävästi lisääntynyt viimevuosien aikana. Teholähteen hyötysuhteen kohentamisella ja sen mukanaan tuomista eduista käyttäjille viestimisellä on suurin myönteinen vaikutus ympäristölle, mitä voimme saada aikaiseksi.

 

Haitalliset aineet

Euroopan unionin lainsäädännön mukainen RoHS-direktiivi on säännös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden, kuten elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä tietyt palonsuoja-aineet, käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä pyritään edistämään jätteiden hyödyntämistä ja vähentämään haitallisia jätteitä ympäristöä säästäen sekä suojelemaan ihmisten terveyttä.

Kaikki tuotteemme ovat direktiivin mukaisia.

 

Sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuu

RoHS-direktiiviin liittyy läheisesti myös Euroopan unionissa säädetty sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuuseen liittyvä WEEE-direktiivi, jonka ensisijaisena tarkoituksena on edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvän jätteen uudelleenkäyttöä tai hyödyntämistä sekä toisaalta velvoittaa tuottajat huolehtimaan markkinoille luovuttamiensa tuotteiden jätehuollon järjestämisen ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Jätehuoltovastuu koskee sekä kotitalouksista että yrityskäytöstä poistuvia laitteita.

Direktiivin vaikutuspiiriin kuuluvat tuotteet, kuten ulkoiset teholähteet, laturit, invertterit ja alle 1 kVA UPS-laitteet, on varustettu erilliskierrätysmerkinnällä.

Cool Power Solutions Oy hoitaa velvoitteensa sähkö- ja elektroniikkaromun osalta SELT-tuottajayhteisön jäsenenä ja kannettavien akkujen ja paristojen osalta Recser Oy:n kautta. Tuottajayhteisö puolestaan huolehtii varsinaisesta kierrätyksestä, informaation jakamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista.